Cauta
01 august 2017

Asociatia Zetta

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE FUNDAŢIEI

1.SCOPUL FUNDAŢIEI

1.1. Scopul Fundaţiei este după cum urmează:

 1. conceperea, implementarea şi susţinerea de programe şi iniţiative pentru a promova educaţia în toate formele ei, urmărind formarea de persoane cu un pronunţat spirit de iniţiativă, o deosebită conştiinţă civică, dar şi un veritabil spirit de responsabilitate socială;
 2.  promovarea şi sprijinirea inițiativelor şi programelor privind creșterea calității vieții, în special cele legate de promovarea unei vieţi sănătoase prin mișcare, sport şi nutriție echilibrată la nivelul populației;
 3. dezvoltarea şi implementarea unor campanii educaționale şi a unei game largi de programe orientate spre probleme de sănătate, sociale şi culturale;
 4. îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor, vârstnicilor, tinerilor şi familiilor din comunităţi defavorizate, precum şi stimularea solidarității între generaţii;
 5. încurajarea şi susţinerea tinerilor talentaţi;
 6. promovarea principiilor şi modelelor pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe libertate, responsabilitate şi respect pentru diversitate;
 7. susţinerea de acţiuni caritabile şi programe pentru oameni cu nevoi speciale şi categorii defavorizate; înfiinţarea de cabinete medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru furnizarea de servicii medicale, în regim ambulatoriu, în vederea îndeplinirii scopului Fundaţiei;
 8. dezvoltarea de proiecte de învăţământ preşcolar (grădiniţe) şi activităţi de îngrijire zilnică pentru copii preşcolari şi şcolari (grădiniţe cu program prelungit şi programe after-school), dezvoltarea de proiecte sociale, activităţi de îngrijire pentru copii şi tineri, precum şi alte activităţi de educaţie şi asistenţă socială, fără cazare.

1.2 Scopul Fundației este exclusiv nepatrimonial. Orice venituri realizate sau obţinute de către Fundație, prin activitatea desfășurată, vor fi folosite pentru îndeplinirea scopului său nepatrimonial, astfel cum s-a menționat mai sus.

1.3 Schimbarea scopului Fundaţiei se poate face numai cu votul majorităţii Fondatorilor în viaţă. În cazul în care nici unul dintre Fondatori nu mai este în viaţă, schimbarea scopului Fundaţiei se poate face numai cu aprobarea a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului Director.

1.4 În toate cazurile, schimbarea scopului Fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat, în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

1.5 Scopul Fundaţiei va fi adus la îndeplinire prin realizarea obiectivelor menţionate în Secţiunea 6 a prezentului statut.

2.OBIECTIVELE

În vederea realizării scopului pentru care a fost constituită Fundaţia, sunt avute în vedere următoarele obiective şi acţiuni:

2.1 Conceperea, implementarea şi susţinerea de programe şi iniţiative pentru a promova educaţia, în toate formele ei, urmărind formarea de persoane cu un pronunţat spirit de iniţiativă, o deosebită conştiinţă civică, dar şi un veritabil spirit de responsabilitate socială.

Acest aspect se referă în mod special la următoarele:

 • susţinerea unor campanii educative privind combaterea analfabetismului;
 • susţinerea tinerilor – fără mijloace financiare – în vederea continuării studiilor;
 • sprijinirea tinerilor talentaţi în vederea accesului la diferite programe de instruire pentru dezvoltarea aptitudinilor lor;
 • acordarea de burse de merit, stagii de pregătire profesională, tinerilor cu rezultate deosebite;
 • sprijinirea unităţilor de învăţământ pentru asigurarea unei educaţii de calitate prin punerea la dispoziţie de materiale didactice în vederea desfăşurării procesului de studiu în condiţii optime;
 • acordarea de sprijin financiar în vederea susţinerii iniţiativelor unităţilor de învăţământ de organizare de activităţi extraşcolare menite a îmbunătăţi procesul de studiu etc.;
 • acordarea de sprijin financiar cercetătorilor în vederea desfăşurării de studii ştiinţifice specifice sau aprofundarea cunoştinţelor acestora într-un anumit domeniu.

2.2 Conceperea, implementarea şi susţinerea de programe şi iniţiative pentru a promova creşterea calităţii vieţii – în special cele legate de promovarea unei vieţi sănătoase prin mişcare, sport şi nutriţie echilibrată la nivelul populaţiei.

Acest aspect se referă, în mod special, la următoarele:

 • promovarea conceptului de viaţă sănătoasă prin mişcare, sport şi nutriţie sănătoasă;
 • încurajarea populaţiei să practice un sport;
 • promovarea unor sporturi la nivelul practicanților amatori, prin campanii de imagine;
 • identificarea şi atragerea de resurse private dedicate susținerii conceptelor de sport pentru toţi şi viaţă sănătoasă (prin mişcare, sport şi nutriţie echilibrată); şi
 • realizarea de parteneriate cu alte asociaţii, fundaţii, federaţii sportive şi autorităţi publice în vederea implementării de programe şi proiecte ce au ca scop promovarea unei vieţi sănătoase şi creșterea gradului de sănătate a populaţiei prin mişcare, sport şi nutriție echilibrată.

2.3 Dezvoltarea şi implementarea unor campanii educaționale şi a unei game largi de programe orientate spre probleme de sănătate, sociale şi culturale.

Acest aspect se referă, în mod special, la următoarele:

 • informarea populației cu privire la aspecte de sănătate, sociale şi culturale de interes general;
 • susţinerea egalității de şanse între diverse categorii sociale; şi
 • promovarea activităților culturale de orice fel.

2.4 Conceperea, implementarea şi susţinerea de programe şi iniţiative pentru a promova îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor, vârstnicilor, tinerilor şi familiilor din comunităţi defavorizate, precum şi stimularea solidarităţii între generaţii.

Acest aspect se va referi, în mod special, la promovarea şi susţinerea următoarelor acţiuni:

 • campanii de colectare de fonduri pentru a fi folosite în campanii caritabile, promovând sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile (e.g. copii, vârstnici etc.);
 • acordarea de asistenţă medicală, în regim ambulatoriu, acestor categorii vulnerabile şi defavorizate, prin intermediul cabinetelor medicale înfiinţate potrivit art. 6.7 de mai jos;
 • campanii de sensibilizare a autorităţilor publice în vederea susţinerii acestor categorii de persoane şi acordării unei atenţii sporite;
 • acordarea de sponsorizări de către Fundaţie pentru susţinerea acestor scopuri.

2.5 Conceperea, implementarea şi susţinerea de programe şi iniţiative pentru promovarea principiilor şi modelelor pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe libertate, responsabilitate şi respect pentru diversitate.

Acest aspect se referă, în mod special, la următoarele:

 • susţinerea organizării de activităţi, campanii informative, întruniri privind promovarea drepturilor fundamentale ale omului (în special, a nediscriminării indiferent de criteriu, a egalităţii de sexe etc.);
 • implicarea în activităţi cu un caracter civic/social.

2.6 Conceperea, implementarea şi susținerea de programe şi inițiative pentru susţinerea de acţiuni caritabile şi programe pentru oameni cu nevoi speciale şi categorii defavorizate.

Acest aspect se va referi, în mod special, la următoarele:

 • susținerea şi implementarea de acțiuni de colectare de fonduri pentru susținerea persoanelor cu nevoi speciale (e.g. copii şi vârstnici) şi a celor din categorii defavorizate (e.g. orfani);
 • campanii de sensibilizare a opiniei publice în vederea colectării de bunuri pentru susţinerea acestor categorii de persoane;
 • acordarea de sponsorizări de către Fundație pentru susținerea acestor scopuri.

2.7 Înfiinţarea de cabinete medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu în vederea îndeplinirii scopului Fundaţiei.

Acest aspect se referă la dreptul Fundației de a înființa cabinete medicale în virtutea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor ale Ordinului Ministrului Sănătății şi Familiei nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Fundaţia va putea desfăşura activităţi medicale necesare în vederea îndeplinirii scopului prevăzut la art. 6.4 de mai sus, precum şi a celorlalte scopuri ale Fundaţiei, astfel cum sunt acestea menţionate mai sus.

Îngrijirea bolnavilor incluși în inițiativele caritabile ale Fundației, în cabinetele medicale înființate de Fundație, se va face prin metode caritabile pe care – de la caz la caz – Fundația le va considera adecvate, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care se vor realiza venituri din această activitate, acestea vor fi folosite în mod strict în vederea implementării celorlalte scopuri ale Fundaţiei, potrivit legii.

2.8 Pentru evitarea oricărui dubiu, Fundația poate desfășura, întreprinde, promova, implementa, susţine, sprijini etc., orice alte acte sau fapte – chiar dacă nu sunt prevăzute expres în prezentul Articol 6 (Obiectivele), dar sunt în legătură cu acestea – în vederea îndeplinirii scopului Fundației.

6.9 Furnizarea de servicii sociale cu şi/sau fără cazare copiilor şi persoanelor aflate în dificultate conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi a nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin hotărârea nr. 867/2015:

 • înfiinţarea de Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi: Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi;
 • înfiinţarea de centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie: centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză; centre de consiliere şi informare; centre de integrare/reintegrare socială; servicii de asistenţă comunitară;
 • înfiinţarea de centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;
 • înfiinţarea de centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie: cantine sociale şi servicii mobile de acordare a hranei -Masa pe roti;
 • înfiinţarea de centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, centre de tip respire/criză; locuinţe protejate;
 • înfiinţarea de centre de zi de asistenţă şi recuperare, de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice;
 • înfiinţarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţii de dependenţă;

6.10 Promovarea economiei sociale – ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

 1. înfiinţarea de întreprinderi de economie socială în conformitate cu legea Nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială, având la bază următoarele principii:
  • prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
  • solidaritate şi responsabilitate colectivă;
  • convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
  • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
  • caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
  • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
  • alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
 2. înfiinţarea de întreprinderi de economie socială în conformitate cu legea Nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială, respectând următoarele criterii:
  • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer
YT Video